TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ VĂN HÓA

 TẦM NHÌN

     Đến năm 2025 trở thành một nhân tố tích cực đóng góp vào sự thành công của giáo dục Việt Nam tiên tiến, hội nhập và giàu bản sắc. Chúng tôi mong muốn được thừa nhận bởi cộng đồng như một tổ chức giáo dục uy tín của Việt Nam, tiên phong trong chất lượng giáo dục, hội nhập quốc tế và vì cộng đồng.

 SỨ MỆNH

     Thiết lập và cổ vũ cho một môi trường giáo dục khai phóng và hiện đại, hướng vào việc tạo lập hạnh phúc cho mọi người thông qua việc định hướng và cung cấp cho trẻ em các điều kiện cần thiết cũng như năng lực tìm kiếm và tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, cả trong hiện tại lẫn tương lai.

 VĂN HÓA SKY-LINE


      Một tổ chức có nền văn hóa mạnh sẽ hội tụ được cái tốt, cái đẹp cho xã hội. Văn hóa nhà trường sẽ giúp cho trường học đó thực sự trở thành một trung tâm văn hóa giáo dục, là nơi hội tụ sức mạnh của trí tuệ và lòng nhân ái trong xã hội, góp phần quan trọng tạo nên sản phẩm giáo dục toàn diện.

     Chính vì vậy CB-GV-CNV của Hệ thống đã cùng nhau chia sẻ, hoàn thiện, tạo dựng nên một SKY-LINENăng động - Thân thiện - Chỉn chu - Chủ động hội nhập

 

 

Đối tác