THỜI GIAN BIỂU 2019 - 2020

THỜI GIAN BIỂU

(Năm học 2019 - 2020)

I.                   BẬC TIỂU HỌC:

BUỔI

SÁNG

NGHỈ TRƯA

CHIỀU

TIẾT

THỜI GIAN

11h00-13h20

 

TIẾT

THỜI GIAN

1

8h00 – 8h50

1

13h30 – 14h05

2

8h55 – 9h30

2

14h10 – 14h45

RA CHƠI

9h30 – 9h45

RA CHƠI

14h45 – 15h15

3

9h45 – 10h20

3

15h15 – 15h50

4

10h25 – 11h00

4

15h55 – 16h30

 

II.                BẬC THCS & THPT

BUỔI

SÁNG

NGHỈ TRƯA

CHIỀU

TIẾT

THỜI GIAN

11h40 – 13h00

TIẾT

THỜI GIAN

1

8h00 – 9h00

1

13h05 – 13h50

2

9h05 – 9h50

2

13h55 – 14h40

RA CHƠI

9h50 – 10h05

RA CHƠI

14h40 – 15h05

3

10h05 – 10h50

3

15h05 – 15h50

4

10h55 – 11h40

4

15h55 – 16h40


 

Đối tác